Category Archives: Medlemsinfo

ÅRSSTÄMMA 2019

Styrelsen för Folkärna Fiber Ekonomisk förening kallar till årsstämma enligt nedan

Datum/tid: 2019-06-24 kl. 18:30
Plats: Församlingsgården, Folkärna
Deltagare: Samtliga andelsägare Folkärna Fiber Ekonomisk förening

Dagordning

 1. Val av mötesordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.
 12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

På årsstämman kommer att behandlas stadgeändringar beroende av ny lag för Ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 2018-07-01

OBS! Faktura Folkärna Fas2!!!

Felaktig fakturering för Folkärna Fas2!
Det har tyvärr av misstag gått ut fakturor till de fastigheter som ännu inte är inkopplade. Bortse från denna faktura (kasta den) så kommer korrekt faktura så småningom.

För de som är inkopplade och har aktivt internet sedan tidigare är fakturan giltig.

Med vänlig hälsning
Tomas Svedberg
Projektledare

15-06-27 Infobrev till medlemmarna

Styrelsen beslutade för en tid sedan att starta upp och genomföra projektet.

Vi är f.n. totalt 117 stycken som skrivit anslutningsavtal och vill vara med samt att ytterligare några har anmält intresse.

Arbetet pågår nu för fullt med att utföra en s.k. projektering vilket innebär att vi tittar över vart och hur vi kan bygga fibernätet på bästa, mest effektiva och billigaste sätt. Vårt mål är att ansluta så många som möjligt redan i den första omgången för att sedan i omgång två ansluta de som vi måste söka s.k. lands-bygdsstöd för. Efter att projekteringen är klar kommer vi att ta in anbud för att göra en upphandling av jobbet.

Vi räknar med att det praktiska arbetet (grävning etc.) kommer att vara igång redan under kvartal 3 (d.v.s. juli-september) i år och för de olika områdena kunna vara klart under hösten/vintern.

Du kan alltid följa vad som händer i projektet på: www.folkarnafiber.se

Folkärna 2015-06-27
Styrelsen